Algemene voorwaarden

Dutch Autolab (hierna: Dutch Autolab) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86893505 en is gevestigd aan de Offemweg 85K (2201HC) te Noordwijk.

Deel 1 – Algemeen deel verkoop occasions. Deel 2 – Aanvullende voorwaarden autoreparatie- en onderhoud. Deel 3 – Aanvullende voorwaarden opslag Voertuigen.

Deel 1 – Algemeen deel verkoop occasions

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder (schriftelijk) aanbod aan Koper tot het leveren van Voertuigen door Dutch Autolab. Waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Dutch Autolab: de aanbieder van Voertuigen en/of de aannemer die de Werkzaamheden zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren.

6. Klant: de Consument of het Bedrijf dat Dutch Autolab heeft aangesteld, projecten aan Dutch Autolab heeft verleend voor Diensten die door Dutch Autolab worden uitgevoerd, of waaraan Dutch Autolab een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

7. Koper: Het Bedrijf dat of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Dutch Autolab.

8. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Voertuigen die door Koper gekocht zijn van Dutch Autolab, het opslaan van voertuigen en/of het verrichten van werkzaamheden.

9. Voertuigen: De Voertuigen die door Dutch Autolab worden aangeboden, zijn: (jong) gebruikte personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

10. Website: de website die Dutch Autolab gebruikt, is: www.dutchautolab.nl.

11. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Dutch Autolab aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het repareren en onderhouden van Voertuigen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Dutch Autolab en iedere Overeenkomst tussen Dutch Autolab en een Koper en op elk Voertuig dat door Dutch Autolab wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dutch Autolab aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Dutch Autolab zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Dutch Autolab is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. De algemene voorwaarden van Koper zijn uitgesloten.

6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1.Alle door Dutch Autolab gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Dutch Autolab gedane Aanbod is vrijblijvend. Dutch Autolab is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper binnen de door Dutch Autolab gestelde termijn wordt aanvaard of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Dutch Autolab het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Dutch Autolab gegronde reden te weigeren. Indien door Dutch Autolab geen termijn voor aanvaarding heeft gegeven, dient aanvaarding per direct te geschieden.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Voertuig met bijbehorende prijzen. De prijs van een aangeboden Voertuig is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De vermijdbare kosten worden apart vermeld, in ieder geval zodra de Overeenkomst tot stand komt. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Dutch Autolab niet binden.  Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Dutch Autolab kan niet garanderen dat de kleuren in vooraf getoonde afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van het Voertuig.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Dutch Autolab zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Dutch Autolab heeft aanvaard door het betreffende Voertuig te betalen.

2. Een Aanbod kan door Dutch Autolab gedaan worden via de Website of in de showroom.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Dutch Autolab, zal Dutch Autolab de Overeenkomst met Koper schriftelijk, en/of per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Dutch Autolab daaraan niet gebonden.

5. Dutch Autolab is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Bij totstandkoming van de Overeenkomst verplichten partijen zich de nodige maatregelen te treffen met het oog op het te verkrijgen vrijwaringsbewijs. Het Voertuig wordt enkel aan Koper verstrekt, indien Koper het vrijwaringsbewijs aan Dutch Autolab heeft overhandigd.

7. De verkoopfactuur dient als bindende overeenkomst, ofwel koopcontract.

Artikel 5 – Annulering

1.  Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Indien de Overeenkomst tot stand komt op afstand en buiten de verkoopruimte(s), kan Koper zijnde een Consument aanspraak maken op de haar toekomende rechten overeenkomstig titel 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek. Eventuele kosten voor herroeping en in verband met het terugsturen of terugleveren van het Voertuig zijn voor rekening van Koper. Hieronder worden tevens brandstofkosten verstaan. Koper verplicht zich het Voertuig in dezelfde staat te retourneren als haar aangeboden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

2. Indien Koper zijnde een Consument de Overeenkomst annuleert na reservering van het Voertuig, voordat de levering van het Voertuig heeft plaatsgevonden, zal Koper zijnde een Consument geen restitutie ontvangen van eventuele reeds betaalde aanbetaling.

Artikel 6 – Proefrit

1. Indien overeengekomen kan Koper na het maken van een kopie van het legitimatiebewijs en/of rijbewijs een proefrit maken in een door hem uitgekozen auto.

2. Koper is verplicht de proefritauto uitsluitend te gebruiken voor de proefrit en dient zorgvuldig met het Voertuig om te gaan.

3. De proefritauto wordt voorafgaand aan de proefrit gecontroleerd en geïnspecteerd op beschadigingen en (eventuele) gebreken. Koper is verantwoordelijk voor alle schade die aan de proefritauto ontstaat gedurende de proefrit.

4. Het is Koper verboden om de proefritauto, welke over een handelaarskenteken beschikt, te parkeren op de openbare weg en/of op een parkeerplaats.

5. Elke boete die door Koper is gereden gedurende de proefrit komen volledig voor rekening van Koper.

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Dutch Autolab zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Dutch Autolab het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. Eventuele onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, al dan niet op verzoek van Koper, worden te allen tijde door derden uitgevoerd. Dutch Autolab is niet aansprakelijk voor het handelen van deze derden en kan van Koper verlangen dat hiervoor een aparte onderhouds- of reparatieovereenkomst wordt gesloten met de betreffende derde.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dutch Autolab aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Dutch Autolab worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dutch Autolab zijn verstrekt, heeft Dutch Autolab het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Dutch Autolab niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Dutch Autolab, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. Dutch Autolab kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. Dutch Autolab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Dutch Autolab is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dutch Autolab bekend was.

7. Koper vrijwaart Dutch Autolab voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 8 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het Voertuig of de door Dutch Autolab verleende diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Dutch Autolab of er door andere omstandigheden buiten de macht van Dutch Autolab enige vertraging ontstaat, heeft Dutch Autolab recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Dutch Autolab schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Indien geen termijn voor levering is overeengekomen, bedraagt deze termijn 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Indien deze vermoedelijke leveringstermijn wordt overschreden, zonder dat een nieuwe leverdatum is afgesproken, dient Koper Dutch Autolab eerst in gebreke te stellen en hem een nadere termijn te geven van 30 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen alvorens Dutch Autolab in verzuim is.

3. Koper is verplicht het Voertuig af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen wordt aangeboden.

4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dutch Autolab gerechtigd de Voertuigen op te slaan voor rekening en risico van Koper. Indien Koper onderhoud aan het Voertuig wenst uit te laten voeren en voor zover dit onderhoud niet voor rekening van Dutch Autolab dient te komen, waardoor Dutch Autolab stallingskosten moet maken, is Koper verplicht de kosten van het onderhoud aan Dutch Autolab te vergoeden.

5. Oplevering van het Voertuig geschiedt in beginsel op de door Dutch Autolab opgegeven locatie, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien Dutch Autolab gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Dutch Autolab ter beschikking heeft gesteld.

7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dutch Autolab behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

8. Dutch Autolab verbindt zich jegens Koper om de te leveren Voertuigen in behoorlijke staat op te leveren.

9. Het aannemen van Voertuigen zonder op- of aanmerkingen op het door Dutch Autolab gehanteerde afleverbewijs of het reçu geldt als bewijs dat het Voertuig ingoede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 9 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Voertuigen die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de Voertuigen zich niet langer in de macht van Dutch Autolab bevinden. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Voertuigen in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Voertuigen zijn geleverd op het met Koper overeengekomen afleveradres.

Artikel 10 – Onderzoek en reclamaties tweedehands Voertuigen

1. Koper dient direct na de aanschaf van het Voertuig, het Voertuig te onderzoeken of deze beantwoordt aan de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst op afstand en buiten verkoopruimte is gesloten, is Koper zijnde een Consument gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Voertuig behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en het Voertuig voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Dutch Autolab verklaart dat het Voertuig naar behoren functioneert op het moment dat het Voertuig aan Koper wordt overgedragen, en dat het Voertuig over de eigenschappen beschikt welke de Koper gelet op de prijs en bouwjaar en kilometerstand mag verwachten. Koper kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Voertuig waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld. Ditzelfde geldt voor gebreken die mondeling aan koper bekend zijn gemaakt.

3. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Voertuig gebruikt dient te worden. Dutch Autolab erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Voertuig door Koper.

4. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Dutch Autolab te worden gemeld op info@dutchautolab.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking te worden gemeld. Bij beschadiging van het Voertuig door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Voertuig.

5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte Voertuigen. Als Koper gebrekkige Voertuigen wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Autolab op de wijze zoals door Dutch Autolab aangegeven.

6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het Voertuig duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

8. Indien Koper een Consument betreft, heeft zij recht op vervanging van het Voertuig indien wordt vermoed dat het Voertuig bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het betreffende Voertuig zich binnen een termijn van 2 weken na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Voertuig of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat Dutch Autolab niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Voertuigen voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Dutch Autolab op te volgen.

Artikel 11 – Prijzen

1. Indien sprake is van een vaste prijs worden de prijzen van het aangeboden Voertuig tijdens de geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven of andere overheidsheffingen.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en bpm, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Voertuigen of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Dutch Autolab geen invloed heeft, kan Dutch Autolab deze Voertuigen met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

5. Indien sprake is van variabele prijzen of een nog niet-vast overeengekomen prijs, kan Dutch Autolab de prijswijzigingen op grond van wijzigingen in overheidsheffingen, fabrieksprijzen, importeursprijzen of schommelingen in valutakoersen, tenzij Dutch Autolab zelf in de nakoming van zijn verplichtingen is tekortgeschoten en Koper hem in gebreke heeft gesteld en de door Koper gestelde termijn is verstreken. Dutch Autolab zal de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, alsmede van de reden van de prijswijziging. Koper zijnde een Consument kan de Overeenkomst in voorgenoemd geval binnen 10 dagen na totstandkoming ontbinden, behoudens het geval dat de wijziging het gevolg is van een wijziging van overheidsheffingen (btw-tarief). Prijswijzigingen van variabele kosten die in het voordeel van Koper zijn, worden ook in het voordeel van Koper doorberekend.

Artikel 12 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Dutch Autolab. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Dutch Autolab een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te betalen.

5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Dutch Autolab gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijnde een Bedrijf of indien wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard op Koper zijnde een Consument, zijn de vorderingen van Dutch Autolab op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

7. Dutch Autolab heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dutch Autolab kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Dutch Autolab kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Koper zijnde een Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

9. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Dutch Autolab zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

10. Indien Dutch Autolab meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 13 – Financiering

Dutch Autolab werkt samen met diverse partijen, die diensten aanbieden op gebied van financiering. Koper kan met deze derde bedrijven een financiering ten behoeve van de aankoop van de auto vaststellen en aangaan. Dutch Autolab is uitdrukkelijk geen partij bij de financieringsovereenkomst en is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke overeenkomst.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Dutch Autolab geleverde Voertuigen, blijven eigendom van Dutch Autolab totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Dutch Autolab gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Tot op het moment dat Koper aan al haar verplichtingen heeft voldaan en voordat de eigendom van het Voertuig aan Koper is overgedragen, is Dutch Autolab gehouden het Voertuig te verzekeren en de kosten hiervoor te voldoen. In geval dat Koper een Consument betreft, draagt Dutch Autolab tevens het risico op het beschadigd of vermist raken van het Voertuig tot het moment van eigendomsoverdracht en dient op zijn kosten eventueel onderhoud uit te laten voeren. Koper is als houder en berijder van het Voertuig aansprakelijk.

3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Voertuigen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

4. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Voertuigen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Dutch Autolab zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

5. Voor het geval dat Dutch Autolab haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Dutch Autolab of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dutch Autolab zich bevinden en die Voertuigen mede terug te nemen.

6. Dutch Autolab heeft het recht om de door Koper aangekochte Voertuig(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Dutch Autolab. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Dutch Autolab zich inspannen om de aangekochte Voertuigen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Voertuigen komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Dutch Autolab worden vergoed door Koper.

Artikel 15 – Garantie

1. Dutch Autolab staat er niet voor in dat het Voertuig voldoet aan de Overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties. Koper heeft een zelfstandige verplichting om voor het kopen van het Voertuig te onderzoeken of deze beantwoordt aan de Overeenkomst. Dutch Autolab geeft uitdrukkelijk geen garantie op tweedehandse Voertuigen, behoudens de voor Consumenten geldende conformiteit zoals vastgelegd in artikel 7:18 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Voertuigen die worden aangeschaft door Koper zijnde een Bedrijf worden standaard geleverd zonder garantie. Iedere onderling overeengekomen garantietermijn wordt expliciet schriftelijk overeengekomen met Koper zijnde een Bedrijf. Een garantietermijn wordt altijd vermeld op de verkoopfactuur.  Indien er geen garantietermijn wordt vermeld op de verkoopfactuur kunnen eventuele verborgen gebreken na de aanschaf van het voertuig niet op Dutch Autolab worden verhaald. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen. Garantie is ten allen tijden enkel van toepassing op de draaiende delen van de motor- en versnellingsbak.

3. Voertuigen tot 12 jaar oud komen in aanmerking voor Garantie via de derde partij Autotrust. De kosten van deze garantiepakketten zijn niet standaard inbegrepen bij de prijs van de Auto. Ingeval van een defect dient een claim ingediend te worden bij Autotrust, waarna zij na beoordeling en goedkeuring van de claim kunnen beslissen dat reparatie van het Voertuig vereist is. De kosten van reparatie worden in een dergelijk geval gedragen door Autotrust.

4. Voor alle voertuigen geldt dat er enkel aanspraak gemaakt kan worden op garantie wanneer er verantwoord met het voertuig wordt gereden. Wanneer er aantoonbaar onverantwoord met het voertuig is gereden of wanneer er onzorgvuldig met het voertuig is omgegaan vervalt het recht om aanspraak te kunnen maken op de garantie van Dutch Autolab.

5. Voordat het Voertuig aan Koper wordt overgedragen, maakt Dutch Autolab een vermelding van de op dat moment aangegeven kilometerstand in het register van de RDW. Dutch Autolab staat ervoor in dat de in het register vermelde kilometerstand logisch is. De kilometerstand op het moment van aflevering kan afwijken van die genoemd in de uitingen van Dutch Autolab. Dutch Autolab staat niet ervoor in dat de op de Overeenkomst of elders door haar vermelde kilometerstand juist is.

6. Op eventueel los geleverde gebruikte onderdelen, alsmede audio- en telecommunicatieapparatuur, ramen en banden wordt geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Defecten die zijn ontstaan buiten de EER, Europese Economische Ruimte, vallen niet onder de garantie op gebruikte Voertuigen, tenzij Koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden (bijv. brandstof van mindere kwaliteit of minder goede wegen).

7. Indien het Voertuig niet voldoen aan deze garanties, zal Dutch Autolab het Voertuig binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Dutch Autolab, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging, verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Dutch Autolab te retourneren en de eigendom aan Dutch Autolab te verschaffen.

8. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dutch Autolab, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

9.  Indien Koper zelf onderdelen aanlevert, verstrekt Dutch Autolab in geen geval garantie op zowel de onderdelen als de reparatie.

10. Wanneer een voertuig wordt uitgeschreven in het kentekenregister tijdens het sluiten van de koopovereenkomst en wordt geëxporteerd naar het buitenland vervalt de volledige aanspraak op garantie en kunnen er geen kosten meer verhaald worden op Dutch Autolab. De verantwoordelijkheid die Dutch Autolab draagt voor het voertuig vervalt direct na uitschrijving in het kentekenregister van de RDW.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

1. Dutch Autolab is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Voorts is Dutch Autolab bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Dutch Autolab op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Dutch Autolab de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

4. Dutch Autolab behoudt steeds de recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Dutch Autolab leidt tot aansprakelijkheid van Dutch Autolab jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Dutch Autolab in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Dutch Autolab is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Dutch Autolab is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Voertuigen is uitgesloten.  Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. Dutch Autolab is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Voertuig. Dutch Autolab levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Voertuigen ten gevolge van het gebruik of andere aan Koper te wijten voor Voertuigen, is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, waterschade, diefstal, lakschade, hagelschade etc.).

4. Dutch Autolab is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Dutch Autolab is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Dutch Autolab staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Dutch Autolab verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Dutch Autolab vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dutch Autolab binnen 3 maanden nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval binnen 3 maanden na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 18 – Overmacht

1. Dutch Autolab is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Dutch Autolab, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Dutch Autolab zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van Voertuigen, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Dutch Autolab en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Dutch Autolab buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Dutch Autolab heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dutch Autolab haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo ver Dutch Autolab ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dutch Autolab gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Dutch Autolab gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Dutch Autolab de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Dutch Autolab op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

3. Indien Dutch Autolab genoodzaakt is persoonsgegevens te delen met de politie of een andere bevoegde instantie, is Dutch Autolab niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Voertuigen van Dutch Autolab en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@dutchautolab.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dutch Autolab de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Dutch Autolab zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Dutch Autolab en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Dutch Autolab heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Dutch Autolab en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Deel 2 – Aanvullende voorwaarden autoreparatie- en onderhoud

In Deel 2 worden op Deel 1 aanvullende en/of van Deel 1 afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel 2 geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel 1, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel 1 verwezen.

Artikel 22 – Duur van Diensten en Werkzaamheden

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Dutch Autolab van Klant verkrijgt.

2. Zowel Klant als Dutch Autolab kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Dutch Autolab ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Tot 48 uur voor aanvang van de Werkzaamheden kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Indien Klant een reeds gemaakte afspraak tot het verrichten van de Werkzaamheden na deze termijn annuleert, zal 25% van het overeengekomen tarief aan Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 23 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst op basis waarvan Dutch Autolab de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de Overeenkomst. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten en Werkzaamheden in verband met de Overeenkomst.

2. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Dutch Autolab aangeboden Diensten en Werkzaamheden en de prijzen zijn gebaseerd. Dutch Autolab heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

3. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Dutch Autolab Klant tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

4. De uitvoering van de Overeenkomst is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Dutch Autolab aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten en/of Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Dutch Autolab of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft Dutch Autolab recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.

Artikel 24 – Verplichtingen Klant

1. Klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

  • Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig en op de door Dutch Autolab gewenste wijze aan Dutch Autolab ter beschikking worden gesteld;
  • Dutch Autolab toegang krijgt tot het voertuig door middel van een sleutel.
  • Het voertuig leeg wordt geruimd alvorens aanvang wordt gemaakt met de Werkzaamheden. Bij gebreke hiervan dient Klant extra kosten te betalen.
  • Klant voorafgaand aan de Werkzaamheden het formulier invult en eventuele schades en bijzonderheden ten aanzien van het Voertuig vermeldt;
  • Klant beschikt over een adequate (inboedel en/of aansprakelijkheid)verzekering voor haar auto in verband met de Werkzaamheden die Dutch Autolab uitvoert aan de auto van Klant ten behoeve van Klant;
  • Zij eigenaar is van het betreffende Voertuig, dan wel beschikt over een volmacht om Werkzaamheden door Dutch Autolab te laten verrichten aan het Voertuig.

2. Dutch Autolab is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Dutch Autolab verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Dutch Autolab voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Dutch Autolab kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Dutch Autolab gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Dutch Autolab.

Artikel 25 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Dutch Autolab is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Dutch Autolab, Dutch Autolab een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant.

Artikel 26 – (Op)Levering Werkzaamheden

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Dutch Autolab of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft Dutch Autolab recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient Dutch Autolab schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Klant en kunnen door Dutch Autolab bij Klant in rekening worden gebracht.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Klant goedkeuring dient te geven, is Dutch Autolab gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Klant binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Klant geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.

4. Dutch Autolab spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

5. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.

6. Klant heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Dutch Autolab gemaakte en/of (op)geleverde Voertuigen.

7. Indien Dutch Autolab te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Klant het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Klant geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

8. Na oplevering is het werk voor risico van de Klant. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.

9. Dutch Autolab is niet aansprakelijk voor gebreken die de Klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Dutch Autolab.

10. Dutch Autolab is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 27 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Dutch Autolab aansprakelijk is (gebleken), dient Dutch Autolab in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Klant bij herstel in plaats van schadevergoeding.

2. In geval van maatvoering is Dutch Autolab niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Klant dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.

3. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van Voertuigen afkomstig van Klant, komen de gevolgen voor rekening van Klant, tenzij Dutch Autolab zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Dutch Autolab niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Klant.

4. Klant is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Klant voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Klant afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Klant.

5. Klant is voorts zelf aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de Voertuigen, gereedschappen, machines, materialen en meer die Dutch Autolab in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Klant gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.

6. Dutch Autolab is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

7. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. Dutch Autolab is niet aansprakelijk voor schade van Klant als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

8. Klant is zelf aansprakelijk voor (vermeend) verlies en/of diefstal van Voertuigen uit zijn/haar Voertuig, in geval van het doen uitvoeren van onderhoud en/of reparatie aan het Voertuig. Het wordt Klant uitdrukkelijk aanbevolen om geen (kostbare) bezittingen in de auto achter te laten.

9. Indien Dutch Autolab onderhoud en/of reparaties uitvoert aan een Voertuig van Klant, dat door Klant gebruikt wordt als raceauto, is Dutch Autolab niet aansprakelijk voor (lichamelijk) schade ten gevolge van het racen met de desbetreffende auto na het verrichten van onderhoud en/of reparatie. Klant wordt geacht zelf te beschikken over een verzekering waarin dergelijke risico’s zijn ondervangen.

10. Indien er sprake is van waardevermindering van het voertuig na schade herstel door Dutch Autolab, is Dutch Autolab hier nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor.

Artikel 28 – Geheimhouding

1. Dutch Autolab en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan Dutch Autolab bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Dutch Autolab is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Dutch Autolab opgestelde rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Klant. Het is Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Dutch Autolab steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Klant verstrekt.

3. Indien Dutch Autolab op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Dutch Autolab zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Dutch Autolab niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Dutch Autolab aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Dutch Autolab vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Klant zal Dutch Autolab vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Dutch Autolab is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Dutch Autolab en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Deel 3 – Opslag Voertuig

In Deel 3 worden op Deel 1 aanvullende en/of van Deel 1 afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel 3 geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel 1, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel 1 verwezen.

Artikel 29 – Inontvangstneming van het voertuig

1. Dutch Autolab is verplicht de overeengekomen Voertuigen c.q. Voertuigen (hierna ook Voertuigen) op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de noodzakelijke door Klant te verstrekken documenten in ontvangst te nemen, in te slaan, op te slaan en uit te slaan en de Voertuigen in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft dan wel in de overeengekomen staat af te leveren.

2. Bij inontvangstneming van de Voertuigen zal Dutch Autolab een getekend exemplaar van het opslagbewijs aan Klant retourneren.

3. Bij de inontvangstneming van de Voertuigen zal Dutch Autolab de juistheid van de vermelding van het aantal Voertuigen op het opslagbewijs alsmede de uiterlijk goede staat van de Voertuigen en hun verpakking te controleren en in geval van afwijking daarvan aantekening te maken op het opslagbewijs. Deze verplichting bestaat niet wanneer naar het oordeel van Dutch Autolab de inontvangstneming daardoor aanmerkelijk zou worden vertraagd.

4. Alvorens Voertuigen, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in ontvangst te nemen zal Dutch Autolab een instructies vragen aan Klant. Indien niet tijdig instructies verkregen kunnen worden, is Dutch Autolab gerechtigd de inontvangstneming van de Voertuigen te weigeren. Evenzo is Dutch Autolab gerechtigd de inontvangstneming van de Voertuigen te weigeren indien deze, voor zover van toepassing, worden aangeboden in ondeugdelijke of beschadigde verpakking.

5. Het opslagbewijs levert bewijs, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden der opslagovereenkomst en de partijen bij die Overeenkomst, van de inontvangstneming van de Voertuigen en hun verpakking in uiterlijk goede staat, van het gewicht en van het aantal Voertuigen. Indien Dutch Autolab geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van vermeldingen bedoeld in lid 3 van dit artikel te controleren, levert het opslagbewijs geen bewijs van die vermeldingen.

Artikel 30 – Uitvoering van de bewaarneming

1. De opslag van de overeenkomen Voertuigen zal plaatsvinden in de overeengekomen ruimte(n). Indien geen ruimte is overeengekomen zal Dutch Autolab de Voertuigen opslaan in een hiervoor geschikte ruimte, zulks ter beoordeling van Dutch Autolab. Hiervoor behoeft Dutch Autolab geen toestemming van Klant.

2. Indien Dutch Autolab de overeengekomen Voertuigen verplaatst, zal Dutch Autolab daarvan een mededeling doen aan Klant. Hiervoor behoeft Dutch Autolab geen toestemming van Klant. Dutch Autolab is gerechtigd de Voertuigen te verplaatsen naar een andere geschikte ruimte, voor zover dit in het kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk is.

3. Dutch Autolab zal ten aanzien van alle Voertuigen, ook niet rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeiende, alle noodzakelijke maatregelen op kosten van Klant nemen om de bewaarneming uit te voeren. Dutch Autolab zal, alvorens over te gaan tot maatregelen, overleg plegen met Klant.

4. Dutch Autolab zal op schriftelijk verzoek en voor rekening van Klant ten behoeve van deze, onder opgave van de gewenste dekking, de Voertuigen verzekeren bij een verzekeraar en verzekerd houden en op verzoek een kopie van de polis aan Klant te verstrekken.

5. Dutch Autolab zal Klant, en de door deze aangewezen personen, voor eigen risico toelaten tot de ruimten waarin zich de Voertuigen bevinden, mits in aanwezigheid van Dutch Autolab plaatsvindt, dit tijdig kenbaar is gemaakt en dit geschiedt conform de huisregels van Dutch Autolab.

6. De Voertuigen zulle slechts afgeleverd worden nadat Dutch Autolab hiervoor schriftelijk opdracht heeft gekregen van Klant. Dutch Autolab kan de Voertuigen uitsluitend afleveren aan diegene die hiertoe blijkens de schriftelijke opdracht van Klant is aangewezen.

Artikel 31 – Bijzondere uitvoering van de bewaarneming

1. Indien bij het aanleveren van de Voertuigen ter bewaring geen schriftelijke instructies door Klant aan de Dutch Autolab zijn verstrekt, zal Dutch Autolab deze Voertuigen bewaren en/of bewerken naar eigen inzicht en op een wijze die in de branche gebruikelijk is.

2. Indien naar de mening van Klant een bijzondere wijze van bewaarneming van de Voertuigen is vereist, dan zal Klant Dutch Autolab hiervan steeds tijdig schriftelijk in kennis stellen om deze de gelegenheid te geven de noodzakelijke voorbereidende maatregelen te treffen, bij gebreke van welke kennisgeving de Dutch Autolab niet aansprakelijk zal zijn voor verliezen en/of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, gedurende de Bewaarneming van de desbetreffende Voertuigen.

3. Indien naar de mening van Klant een bijzondere wijze van bewaren van de Voertuigen door de Dutch Autolab wordt verlangd of door de aard van die Voertuigen noodzakelijk wordt gemaakt, zullen alle daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van Klant zijn.

4. Indien Klant met betrekking tot zijn Voertuigen werkzaamheden wenst te laten verrichten, die buiten de reeds overeengekomen bewaarneming vallen, zullen deze worden opgedragen aan Dutch Autolab tegen de prijzen/tarieven en op de voorwaarden van de Overeenkomst. Deze werkzaamheden vallen ook onder de werking van deze algemene voorwaarden. Dutch Autolab is noch tegenover de Klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade toegebracht bij of in verband met voornoemde werkzaamheden.

Artikel 32 – Weigering van bewaarneming

1. De in bewaar te nemen Voertuigen zullen in goede staat aan Dutch Autolab aangeleverd worden, tenzij anders overeengekomen. Voor alle schade die over het algemeen een gevolg is van slechte of niet geschikte verpakking, is Dutch Autolab niet aansprakelijk.

2. Dutch Autolab heeft het recht om Voertuigen die voor de opslagplaats ongeschikt zijn te weigeren wanneer de aard, de soort, de hoedanigheid, het gewicht, het aantal, de verpakking, de Voertuigtemperatuur en/of de waarde afwijkt van de oorspronkelijke omschrijving dan wel niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden.

3. Dutch Autolab heeft eveneens het recht de bewaarneming van Voertuigen te weigeren welke naar zijn oordeel wegens hun aard, toestand of anderszins gevaar of schade voor andere Voertuigen en/of personen of voor de opslagplaats. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: aan bederf onderhevige Voertuigen, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen, wapens, drugs en overige verboden middelen.

4. Ook indien Voertuigen in uitwendig zichtbaar beschadigde of gebrekkige toestand arriveren, zal de Dutch Autolab gerechtigd zijn de in ontvangstneming van deze Voertuigen te weigeren.

Artikel 33 – Verplichtingen Klant

1. Klant zal de overeengekomen Voertuigen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de door of krachtens de wet van de zijde van Klant vereiste documenten en de overige noodzakelijke documenten, waaronder een opslagbewijs, ter beschikking aan Dutch Autolab stellen.

2. Klant is in ieder geval verplicht om Dutch Autolab in kennis te stellen van Voertuigen die kennelijk gevaar kunnen opleveren wanneer deze worden bewaard, van Voertuigen die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde.

3. Klant zal, naast het overeengekomen bewaarloon, de door Dutch Autolab gemaakte kosten binnen de gestelde betalingstermijn te vergoeden.

4. Klant is verplicht zijn Voertuigen terug te nemen uiterlijk op de laatste dag van de periode waarvoor de Overeenkomst loopt, zulks na betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, aan Dutch Autolab verschuldigd, tenzij de Dutch Autolab instemt met een verlenging van de Overeenkomst. Klant zal Dutch Autolab schriftelijk opdracht te geven tot aflevering van Voertuigen, waarbij nadrukkelijk dient te worden omschreven aan wie de Voertuigen moeten worden afgeleverd.

5. Klant is verplicht een opslagverzekering voor de bewaarnemingsperiode af te sluiten en zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming over te schrijven naar het adres van de opslagplaats. Klant dient er bij het verzekeren van de in bewaarneming gegeven Voertuigen bovendien rekening mee te houden dat Dutch Autolab de mogelijkheid heeft de Voertuigen elders op te slaan.

Artikel 34 – Teruggave

1. Klant kan te allen tijde aflevering van Voertuigen vorderen tegen betaling van de overeengekomen bewaarloon en de overige kosten die Dutch Autolab heeft moeten maken. De bewaarde Voertuigen worden enkel teruggegeven aan Klant met inachtneming dat Klant aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

2. Bij tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen Voertuigen, dient een door Dutch Autolab en Klant te ondertekenen lijst te worden opgesteld, waarop de teruggegeven Voertuigen vermeld staan. Dutch Autolab kan van Klant een zekerheidstelling verlangen voor de voldoening van het bewaarloon, wanneer de waarde van de nog niet teruggegeven Voertuigen daartoe aanleiding geeft of overigens, wanneer hij gegronde redenen heeft te twijfelen aan tijdige betaling van het bewaarloon in de toekomst.

3. Bij terugname van de Voertuigen zal Klant een getekend opslagbewijs aan Dutch Autolab retourneren, waaruit aflevering van Voertuigen blijkt. Indien de Voertuigen met uiterlijk zichtbare schade of verlies door Dutch Autolab worden afgeleverd, zonder dat Klant bij of dadelijk na aanneming van de Voertuigen een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, op het opslagbewijs dan wel enig ander afleverbewijs aantekent, wordt Dutch Autolab geacht de Voertuigen in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij hen heeft ontvangen.

4. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en Dutch Autolab niet binnen één week na aanneming van de Voertuigen een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Dutch Autolab heeft gebracht, wordt Dutch Autolab eveneens geacht de Voertuigen in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij hen heeft ontvangen.

5. Indien Klant herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen, kan Dutch Autolab, onverminderd het recht tot vergoeding van schade, de Overeenkomst opzeggen nadat hij de Klant schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en de Klant bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dutch Autolab kan terugname van de Voertuigen aan Klant verplichten indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de opslag wordt voortgezet. Dutch Autolab zal Klant een redelijke termijn gunnen waarbinnen de Voertuigen moeten worden teruggenomen.

6. Voor zover Dutch Autolab terugname van Voertuigen door Klant verlangt voordat de overeengekomen opslagtermijn is verstreken, worden de door Klant verschuldigde bedragen naar evenredigheid in rekening gebracht indien de oorzaak van beëindiging van de opslag is te wijten aan Dutch Autolab. Indien echter de oorzaak voor beëindiging van de opslag is te wijten aan Klant, is Klant de overeengekomen vergoeding en de overige kosten die Dutch Autolab heeft moeten maken verschuldigd.

7. De bewaarneming eindigt door het overlijden van Klant, wanneer Klant onder curatele wordt gesteld, aan hem/haar surseance van betaling is verleend dan wel hij/zij in staat van faillissement komt te verkeren. Het bewaarloon is alsdan verschuldigd tot en met de maand volgende op de maand waarin betreffende gebeurtenis plaatsvond. De erfgenamen c.q. de curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de Voertuigen terug te nemen voor het einde van de periode waarover bewaarloon moet worden betaald.

Artikel 35 – Bewaarloon

1. Het bewaarloon, zijnde de prijs voor de bewaarneming, wordt bepaald aan de hand van het type Voertuig, de duur van de overeenkomst en de zorg die volgens de Overeenkomst aan deze Voertuigen moet worden besteed en de periode waarop de bewaarneming betrekking heeft.

2. Het bewaarloon in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

3. De kosten die bij het aangaan van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren, maar die Dutch Autolab heeft moeten maken in verband met de overeengekomen zorg voor de in bewaring gegeven Voertuigen of die Dutch Autolab moet maken om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen worden afzonderlijk aan Klant doorberekend. Dutch Autolab stelt Klant zoveel mogelijk op de hoogte van de te nemen maatregelen en de kosten hiervan.

4. De kosten die verbonden zijn aan het in ontvangst nemen en weer afgeven van de in bewaring genomen Voertuigen worden afzonderlijk in rekening gebracht bij Klant.

5. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Dutch Autolab haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Klant dient het bewaarloon te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de bewaarneming.

7. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Dutch Autolab is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Dutch Autolab.

10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

11. Bewaarneming is onderworpen aan de desbetreffende wetten, regelingen, richtlijnen en/of voorschriften en aanwijzingen van overheidswege. Indien als gevolg van een overheidsinspectie Dutch Autolab extra, niet voorziene werkzaamheden moeten worden verricht, is Dutch Autolab gerechtigd de daarmee samenhangende kosten aan Klant in rekening te brengen.

12. Klant is zelf verplicht om te beschikken over een adequate schade- c.q. opslagverzekering die de schade dekt voor het (laten) stallen/ bewaren van een Voertuig bij Dutch Autolab. Dutch Autolab. Klant dient de premies van deze verzekering steeds tijdig en volledig te voldoen, bij gebreke van een geldige verzekering Dutch Autolab gerechtigd is om de Overeenkomst met Klant te beëindigen. De kosten hiervan komen steeds voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 36 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Alle bewaringen van Voertuigen in de opslagruimte zal geschieden voor rekening en risico van Klant. Klant dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen en/of in bewerking gegeven Voertuigen tijdens de duur van de Overeenkomst kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren.

2. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is Dutch Autolab nimmer aansprakelijk voor het handelen van de door Klant ingeschakelde derde.

3. In beginsel vindt de bewaring van de Voertuigen plaats in binnenruimtes, tenzij Dutch Autolab wegens ruimtegebrek genoodzaakt is de Voertuigen in de open lucht te bewaren. Dutch Autolab is niet aansprakelijk voor schade aan Voertuigen, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag in de open lucht, in opdracht van Klant.

4. Klant vrijwaart Dutch Autolab voor alle kosten die Dutch Autolab heeft moeten maken als gevolg van door Klant in bewaring gegeven Voertuigen, alsmede alle noodzakelijk gemaakte kosten van eventuele ontruiming, verkoop en betekening van deurwaardersexploten.

5. Indien Klant aan Dutch Autolab kennisgeeft dat de Voertuigen op een bepaalde tijd bij Dutch Autolab zullen worden aangeleverd of afgehaald en hiervoor speciale actie of inzet van de Dutch Autolab wordt verlangd, is Klant, indien hij de Voertuigen niet behoorlijk en op tijd aanlevert of afhaalt aansprakelijk voor alle schade en kosten daaruit voortvloeiende en vrijwaart Klant Dutch Autolab tegen alle vorderingen, die derden in verband daarmee tegen de Dutch Autolab mochten instellen.

6. Klant is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die ontstaan is aan de opslagplaats of schade aan andere bezittingen van Dutch Autolab door de door Klant ter bewaring gegeven Voertuigen, ongeacht of de schade voor de Klant te voorzien was. Ook is Klant aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door personen die Dutch Autolab van Klant heeft moeten toelaten op het terrein.

7. Dutch Autolab is niet aansprakelijk voor schade die Klant lijdt doordat deze niet heeft voldaan aan zijn informatieverplichting.

8. Dutch Autolab beschikt niet over een opslagverzekering. Alle voertuigen boven deze waarde kunnen slechts voor eigen rekening en risico van Klant bewaard/opgeslagen worden. Dutch Autolab zal zorgdragen voor de (algemene) beveiliging van de opslaglocatie, doch zal zij geen bijzondere maatregelen treffen ten aanzien van het specifieke Voertuig van Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Eventuele meerkosten ten gevolge hiervan komen voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 37 – Zekerheden

1. Dutch Autolab heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op Voertuigen c.q. Voertuigen, die hij in verband met de opslag onder zich heeft. Dit recht komt hem echter niet toe, indien hij op het tijdstip dat hij de Voertuigen ten opslag ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de Klant die de Voertuigen ten opslag ter beschikking stelt.

2. Tegenover Klant kan Dutch Autolab het recht van retentie slechts uitoefenen voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden ter zake van de opslag.

3. Dutch Autolab kan het in lid 2 van dit artikel toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door Klant nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten.

4. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

5. Alle Voertuigen, documenten en gelden, die Dutch Autolab in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem tot onderpand voor alle vorderingen, die hij ten laste van Klant heeft.

6. Behoudens in de gevallen dat de Klant in staat van faillissement verkeert dan wel hem surseance van betaling is verleend, dan wel bij beëindiging van de Overeenkomst, heeft Dutch Autolab nimmer het recht de verpande Voertuigen te verkopen zonder toestemming van de rechter, overeenkomstig artikel 3:248 lid 2 BW.

© 2023 Dutch Autolab

Scroll naar boven